Mikro v16 programlarında, cari hesap bakiyelerinin belirli gün aralıklarında yaşlandırılması ve rapor olarak alınabilmesi için örnek kod ve kullanım örneğinin aşağıda bulabilirsiniz. SQL procedure, veri tabanına kayıt edildikten sonra Mikro programlarında yer alan Menü Sorgu Yönetimi yönetimi uygulamasıyla aşağıda belirtilen şekilde rapor dosyası içeriği eklenip kullanıcı menülerine kayıt edilebilir. Örnek ekran görüntüsünde olduğu gibi açık cari hesap bakiyelerinin belirlenen gün aralıklarında yaşlandırma özeti elde edilir.

CREATE PROCEDURE dbo.sp_Zukod_Cari_Bakiye_Yaslandirma
(
 @CariIlkKod NVARCHAR(25)='',
 @CariSonKod NVARCHAR(25)='',
 @CariKodYapisi NVARCHAR(25)='',
 @RaporTarihi DATETIME=NULL,
 @HangiHesaplar TINYINT=0
)
AS
BEGIN

 IF @RaporTarihi IS NULL 
 SET @RaporTarihi=dbo.fn_DatePart(GETDATE())

 DECLARE @CariKodu NVARCHAR(25),
   @TmpBakiye FLOAT,
   @Id UNIQUEIDENTIFIER,
   @KayitTutar FLOAT,
   @KapanmamisTutar FLOAT,
   @Vade DATETIME
 
 DECLARE @BakiyeyeKonuKayitlar TABLE
  (
   Id UNIQUEIDENTIFIER,
   CariKodu NVARCHAR(25),
   KapanmamisTutar FLOAT,
   GecikenGun INT
  )
 
 SELECT TOP 100 PERCENT 
  cha_Guid,
  cha_kod,
  cha_tarihi,
  CHA_VADE_TARIHI,
  CASE WHEN CHA_CARI_BORC_ALACAK_TIP=0 THEN 1.0 ELSE -1.0 END AS MEBLAG_SIGN,
  CHA_CARI_MEBLAG_ANA AS TUTAR,
  CAST(0.0 AS FLOAT) CHA_KAPANAN_MEBLAG INTO #CariHareketler
 FROM dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI_VIEW_WITH_INDEX_02 WITH (NOLOCK)
 LEFT OUTER JOIN CARI_HESAPLAR WITH(NOLOCK) ON (cari_kod=cha_kod)
 WHERE (cha_cari_cins=0) AND
 (cari_kod >= @CariIlkKod OR @CariIlkKod= N'') AND 
 (cari_kod <= @CariSonKod OR @CariSonKod = N'') AND 
 (cari_kod like @CariKodYapisi+'%') AND           
 (cha_tarihi<=@RaporTarihi)
 ORDER BY cha_kod,cha_grupno
 
 DECLARE CariCursor CURSOR LOCAL READ_ONLY FAST_FORWARD FOR

  SELECT DISTINCT cha_kod
  FROM #CariHareketler	
  ORDER BY cha_kod
  
 OPEN CariCursor
 FETCH NEXT FROM CariCursor INTO @CariKodu
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
  
   SELECT @TmpBakiye=SUM(TUTAR*MEBLAG_SIGN)
   FROM #CariHareketler
   WHERE cha_kod=@CariKodu

   IF ((@HangiHesaplar=0 AND @TmpBakiye>0) OR
    (@HangiHesaplar=1 AND @TmpBakiye<0) OR
    (@HangiHesaplar=2 AND @TmpBakiye<>0))
   BEGIN
    DECLARE HareketCursor CURSOR LOCAL READ_ONLY FAST_FORWARD FOR
     SELECT TOP 100 PERCENT
      cha_Guid,
      (TUTAR-CHA_KAPANAN_MEBLAG)*MEBLAG_SIGN,
      CHA_VADE_TARIHI
     FROM #CariHareketler
     WHERE (cha_kod=@CariKodu) AND
       ((@TmpBakiye>0 AND MEBLAG_SIGN>0) OR
       (@TmpBakiye<0 AND MEBLAG_SIGN<0)) AND
       (TUTAR>CHA_KAPANAN_MEBLAG)
     ORDER BY CHA_VADE_TARIHI DESC,cha_tarihi DESC
    OPEN HareketCursor
    FETCH NEXT FROM HareketCursor INTO @Id, @KayitTutar, @Vade
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0 AND ABS(@TmpBakiye)>1
     BEGIN	
      IF @TmpBakiye>0
       SET @KapanmamisTutar = dbo.fn_MIN(@TmpBakiye,@KayitTutar) 
        ELSE SET @KapanmamisTutar = dbo.fn_MAX(@TmpBakiye,@KayitTutar) 

      SET @TmpBakiye = @TmpBakiye - @KapanmamisTutar
              
      INSERT INTO @BakiyeyeKonuKayitlar VALUES (@Id,@CariKodu,@KapanmamisTutar,dbo.fn_gunfarkibul(@RaporTarihi,@Vade)) 

      FETCH NEXT FROM HareketCursor INTO @Id, @KayitTutar, @Vade
     END
    CLOSE HareketCursor
    DEALLOCATE HareketCursor
    END
    FETCH NEXT FROM CariCursor INTO @CariKodu
  END
 CLOSE CariCursor
 DEALLOCATE CariCursor

 SELECT TOP 100 PERCENT
  cari_kod AS [CARİ KODU],
  cari_unvan1 AS [CARİ İSMİ],
  SUM(CASE WHEN GecikenGun<=0 THEN KapanmamisTutar ELSE 0.0 END) AS [VADESİ GEÇEN BAKİYE\T],
  SUM(CASE WHEN GecikenGun>0 THEN KapanmamisTutar ELSE 0.0 END) AS [VADESİ GEÇMEMİŞ BAKİYE\T],
  SUM(KapanmamisTutar) AS [TOPLAM BAKİYE\T],
  CASE WHEN SUM(KapanmamisTutar)>0 THEN 'Borç' ELSE 'Alacak' END AS [BAKİYE TİPİ],
  SUM(CASE WHEN GecikenGun BETWEEN -30 AND 0 THEN KapanmamisTutar ELSE 0.0 END) AS [30 GÜN\T],
  SUM(CASE WHEN GecikenGun BETWEEN -60 AND -31 THEN KapanmamisTutar ELSE 0.0 END) AS [60 GÜN\T],
  SUM(CASE WHEN GecikenGun BETWEEN -90 AND -61 THEN KapanmamisTutar ELSE 0.0 END) AS [90 GÜN\T],
  SUM(CASE WHEN GecikenGun BETWEEN -120 AND -91 THEN KapanmamisTutar ELSE 0.0 END) AS [120 GÜN\T],
  SUM(CASE WHEN GecikenGun <= -121 THEN KapanmamisTutar ELSE 0.0 END) AS [+120 GÜN\T]
 FROM @BakiyeyeKonuKayitlar
 LEFT OUTER JOIN CARI_HESAPLAR WITH (NOLOCK) ON (cari_kod=CariKodu)
 GROUP BY cari_kod, cari_unvan1
 HAVING 	ROUND(SUM(KapanmamisTutar),2)<>0
 ORDER BY cari_kod, cari_unvan1

END

 

Mikro Menü Sorgu Yönetimi için hazırlanacak dosya içeriği

[<
<@P1;NAME=Cari ilk kod,25;TYPE=S;TABLEID=31;FIELDNAME=cari_kod;CHOOSEID=2>
<@P2;NAME=Cari son kod,25;TYPE=S;TABLEID=31;FIELDNAME=cari_kod;CHOOSEID=2>
<@P3;NAME=Cari kod yapısı,25;TYPE=S;TABLEID=31;FIELDNAME=cari_kod;CHOOSEID=2>
<@P4;NAME=Referans tarihi,10;TYPE=T>
<@P5;NAME=Hangi hesaplar,20;TYPE=B;ITEMS=Borçlu hesaplar|0,Alacaklı hesaplar|1,Hepsi|2>
>]

exec dbo.sp_Zukod_Cari_Bakiye_Yaslandirma @P1,@P2,@P3,@P4,@P5

Menü çalıştırıldığında ortaya çıkacak olan parametre formu
Rapor çalıştırıldıktan sonra elde edilen görüntü
Share This