Sorgu, depoda bekleyen stokların hangi yaş aralıklarında olduğunu, yani depoda kaç gündür beklediklerini gösterir.

Stok envanter yaşlandırma raporunun SQL sorgusunu ve kullanım örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

 

Sorgu:

CREATE PROCEDURE dbo.sp_Zukod_Stok_Envanter_Yaslandirma_Raporu
(
 @Bugun DATETIME=NULL,
 @StokKodu NVARCHAR (25)='',
 @HareketsizGunSayisi INT=0,
 @DepolarTekDepo BIT=0
)
AS
BEGIN

IF @Bugun IS NULL
 SET @Bugun=dbo.fn_DatePart(GETDATE())

SELECT TOP 100 PERCENT 
 ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY sth_stok_kod,sth_depono,sth_tarih, sth_Guid) AS Id,
 sth_Guid,
 sth_stok_kod,
 CASE WHEN @DepolarTekDepo=0 THEN sth_depono ELSE 0 END AS sth_depono,
 sth_tarih,
 CASE WHEN sth_cins IN (9,15) OR sth_miktar=0 THEN 1 ELSE 0 END AS [IsDegerFarki],
 CAST(CASE WHEN sth_cins NOT IN(9,15) THEN sth_miktar ELSE 0.0 END AS FLOAT) AS sth_miktar,
 sth_giris_cikis AS sth_tip,
 sth_cins,
 sth_normal_iade
 INTO #hareketler
FROM dbo.fn_Stok_Giris_Cikis(N'',NULL,@Bugun,@DepolarTekDepo) H
WHERE (@StokKodu=N'' OR sth_stok_kod=@StokKodu) AND 
 (@HareketsizGunSayisi=0 OR 
  NOT EXISTS (SELECT TOP 1 * 
     FROM dbo.fn_Stok_Giris_Cikis(N'',DATEADD(DAY,-1*@HareketsizGunSayisi,@Bugun),@Bugun,@DepolarTekDepo) T 
     WHERE T.sth_stok_kod=H.sth_stok_kod AND 
     T.sth_depono=H.sth_depono))
ORDER BY sth_stok_kod,sth_depono,sth_tarih, sth_Guid;


WITH #movements AS (
 SELECT TOP 100 PERCENT *
 FROM #hareketler
 WHERE IsDegerFarki=0
), 
net AS (
 SELECT
  sth_stok_kod,
  sth_depono,
  SUM( CASE WHEN sth_tip = 0 THEN sth_miktar ELSE -1 * sth_miktar END ) AS net
 FROM #movements
 GROUP BY sth_stok_kod,sth_depono
), 
inputs AS (
 SELECT
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY sth_stok_kod,sth_depono ORDER BY sth_tarih, sth_Guid) AS AddId,
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY sth_stok_kod,sth_depono ORDER BY sth_tarih DESC, sth_Guid DESC) AS LastInp,
  *,
  SUM(sth_miktar) OVER (PARTITION BY sth_stok_kod,sth_depono ORDER BY sth_tarih ROWS UNBOUNDED PRECEDING) AS SUMIn,
  SUM(sth_miktar) OVER (PARTITION BY sth_stok_kod,sth_depono ORDER BY sth_tarih DESC ROWS UNBOUNDED PRECEDING) AS SUMInDesc
  FROM #movements
  WHERE
  (sth_tip = 0)
 ), 
 outputs AS (
  SELECT
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY sth_stok_kod,sth_depono ORDER BY sth_tarih, sth_Guid) AS AddId,
  *,
  SUM(sth_miktar) OVER (PARTITION BY sth_stok_kod,sth_depono ORDER BY sth_tarih ROWS UNBOUNDED PRECEDING) AS SUMOut
  FROM #movements
  WHERE
  (sth_tip = 1)
 ), 
 calculation AS (
  SELECT
  inputs.*,
  net.net,
  net.net - inputs.SUMInDesc AS diff
  FROM inputs
  left join net
  on inputs.sth_stok_kod = net.sth_stok_kod and inputs.sth_depono = net.sth_depono
)


SELECT
 CASE WHEN @DepolarTekDepo=0 THEN dbo.fn_DepoIsmi(H.sth_depono) ELSE 'Toplam' END AS [Depo], 
 H.sth_stok_kod AS [Kodu], 
 sto_isim AS [İsmi],
 sto_anagrup_kod AS [Ana Grup],
 sto_altgrup_kod AS [Alt Grup],
 [Son Hareket Tarihi],
 [Hareketsiz Gün Sayısı],
 CASE 
  WHEN [Hareketsiz Gün Sayısı]>360 THEN '1. > 360'
  WHEN [Hareketsiz Gün Sayısı]>180 THEN '2. > 180'
  WHEN [Hareketsiz Gün Sayısı]> 90 THEN '3. > 90'
  WHEN [Hareketsiz Gün Sayısı]<=90 THEN '4. < 90'
  ELSE ''
 END AS [Hareketsiz Gün Sayısı Durumu],
 [<-90],
 [91-180],
 [181-360],
 [361 ->],
 [Ortalama]
FROM
(
SELECT 
 sth_stok_kod,
 sth_depono,
 (SELECT TOP 1 T.sth_tarih FROM #hareketler T WHERE T.sth_stok_kod=I.sth_stok_kod AND T.sth_depono=I.sth_depono ORDER BY sth_tarih DESC) AS [Son Hareket Tarihi],
 (SELECT TOP 1 DATEDIFF(DAY,T.sth_tarih,@Bugun) FROM #hareketler T WHERE T.sth_stok_kod=I.sth_stok_kod AND T.sth_depono=I.sth_depono ORDER BY sth_tarih DESC) AS [Hareketsiz Gün Sayısı],
 SUM(CASE WHEN AgeingInDays<=90 THEN InStockQuantity ELSE 0.0 END) AS [<-90],
 SUM(CASE WHEN AgeingInDays BETWEEN 91 AND 180 THEN InStockQuantity ELSE 0.0 END) AS [91-180],
 SUM(CASE WHEN AgeingInDays BETWEEN 181 AND 360 THEN InStockQuantity ELSE 0.0 END) AS [181-360],
 SUM(CASE WHEN AgeingInDays>=361 THEN InStockQuantity ELSE 0.0 END) AS [361 ->],
 CASE WHEN SUM(AgeingInDays*InStockQuantity)<>0.0 THEN SUM(AgeingInDays*InStockQuantity)/SUM(InStockQuantity) ELSE 0.0 END AS [Ortalama],
 SUM(InStockQuantity) AS [Toplam Miktar]
FROM
(
SELECT
 sth_stok_kod, 
 sth_depono,
 CASE WHEN diff > 0 then sth_miktar else sth_miktar-abs(diff) end AS InStockQuantity,
 DATEDIFF(DAY,sth_tarih, @Bugun) AS AgeingInDays
FROM (
 SELECT *, 1 AS rn FROM calculation WHERE diff >= 0
 union all
 (
 SELECT * FROM 
 (
  SELECT
  *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY sth_stok_kod,sth_depono ORDER BY diff desc) AS rn
  FROM calculation
  WHERE diff < 0
 ) t WHERE rn = 1
 )
) AS temptable
) I
group by sth_stok_kod,sth_depono
) H
left outer join STOKLAR WITH (NOLOCK) ON (sto_kod=sth_stok_kod)
left outer join DEPOLAR WITH (NOLOCK) ON (dep_no=sth_depono)
ORDER BY dep_subeno, dep_no,H.sth_stok_kod

END

Örnek Rapor Görünümü:

Share This