Mikro v16 programlarında, cari hesap açık hesap bakiye ortalama vade bilgilerinin rapor olarak alınabilmesi için kod ve kullanım örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

 

Sorgu:

 

CREATE FUNCTION [dbo].[fn_Zkd_Cari_Ortalama_Vade]
(
 @CariKodu NVARCHAR (25)
)
RETURNS DATETIME
AS
BEGIN

DECLARE @BakiyeIzleme FLOAT,
  @Id UNIQUEIDENTIFIER,
  @Vade DATETIME,
  @ReferansTarih DATETIME,
  @OrtalamaVade DATETIME,
  @EvrakTutar FLOAT,
  @BakiyeyeKonuTutar FLOAT


SET @ReferansTarih=dbo.fn_DatePart(GETDATE())

DECLARE @BakiyeKonuKayitlar TABLE
 (
  RecNo UNIQUEIDENTIFIER,
  VadeTarihi DATETIME,
  BakiyeyeKonuTutar FLOAT,
  GunFarki INT
 )
DECLARE @CariHareketler TABLE
 (
  cha_Guid UNIQUEIDENTIFIER,
  cha_cinsi TINYINT,
  cha_evrak_tip TINYINT,
  cha_tarihi DATETIME,
  CHA_VADE_TARIHI DATETIME,
  MEBLAG_SIGN FLOAT,
  TUTAR FLOAT,
  CHA_KAPANAN_MEBLAG FLOAT
 )	

INSERT INTO @CariHareketler
SELECT TOP 100 PERCENT 
     cha_Guid,
     cha_cinsi,
     cha_evrak_tip,
     cha_tarihi,
     CHA_VADE_TARIHI,
     CASE WHEN CHA_CARI_BORC_ALACAK_TIP=0 THEN 1.0 ELSE -1.0 END AS MEBLAG_SIGN,
     CHA_CARI_MEBLAG_ANA AS TUTAR,
     CAST(0.0 AS FLOAT) CHA_KAPANAN_MEBLAG
     FROM dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI_VIEW_WITH_INDEX_02 WITH (NOLOCK)
     WHERE (cha_cari_cins=0) AND
       (cha_kod=@CariKodu)
     ORDER BY cha_kod
     

SELECT @BakiyeIzleme=SUM(TUTAR*MEBLAG_SIGN) FROM @CariHareketler
IF @BakiyeIzleme IS NULL SET @BakiyeIzleme=0.0

IF ABS(@BakiyeIzleme)<=0
 RETURN NULL

   DECLARE CariHareketlerCursor CURSOR LOCAL READ_ONLY FAST_FORWARD FOR
    SELECT TOP 100 PERCENT
      cha_Guid,
      (TUTAR-CHA_KAPANAN_MEBLAG)*MEBLAG_SIGN,
      CHA_VADE_TARIHI
    FROM @CariHareketler
    WHERE
     ((@BakiyeIzleme>0 AND MEBLAG_SIGN>0) OR
      (@BakiyeIzleme<0 AND MEBLAG_SIGN<0)) AND
      TUTAR>CHA_KAPANAN_MEBLAG

    ORDER BY CASE WHEN cha_evrak_tip IN (59,46,47) OR cha_cinsi IN (11,16) THEN 1 ELSE 0 END,				
      cha_tarihi DESC,
      CHA_VADE_TARIHI DESC
      
    OPEN CariHareketlerCursor
    FETCH NEXT FROM CariHareketlerCursor INTO @Id, @EvrakTutar, @Vade
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0 AND ABS(@BakiyeIzleme)>1
    BEGIN	
    
     IF @BakiyeIzleme>0
      SET @BakiyeyeKonuTutar = dbo.fn_MIN(@BakiyeIzleme,@EvrakTutar) 
       ELSE SET @BakiyeyeKonuTutar = dbo.fn_MAX(@BakiyeIzleme,@EvrakTutar) 

     SET @BakiyeIzleme = @BakiyeIzleme - @BakiyeyeKonuTutar
              
     INSERT INTO @BakiyeKonuKayitlar 
      VALUES (@Id,@Vade,@BakiyeyeKonuTutar,dbo.fn_gunfarkibul(@ReferansTarih,@Vade)) 

     FETCH NEXT FROM CariHareketlerCursor INTO @Id, @EvrakTutar, @Vade
    END
    CLOSE CariHareketlerCursor
    DEALLOCATE CariHareketlerCursorSELECT TOP 100 PERCENT
 @OrtalamaVade=CASE 
     WHEN SUM(BakiyeyeKonuTutar)<>0 THEN DATEADD(DAY,CAST(CAST(SUM(BakiyeyeKonuTutar*GunFarki) / SUM(BakiyeyeKonuTutar) AS DECIMAL) AS INT), @ReferansTarih) 
     ELSE @ReferansTarih 
     END
FROM @BakiyeKonuKayitlar

 RETURN @OrtalamaVade
END
Örnek kullanım
SELECT TOP 100 PERCENT 
 cari_kod AS [CARİ KODU], 
 cari_unvan1 AS [ÜNVANI],
 dbo.fn_CariHesapBakiye('',0,cari_kod,N'',N'',NULL,0,0,0,0,0) AS [BAKİYE],
 dbo.fn_Zkd_Cari_Ortalama_Vade(cari_kod) AS [ORTALAMA VADE]
FROM CARI_HESAPLAR WITH (NOLOCK)
ORDER BY cari_kod

 

Rapor Görüntüsü:

Share This