Mikro programlarında, cari hesap risk limiti, risk ve açık limit bilgisine ulaşmak için kullanılabilecek fonksiyon ve kullanım örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Fonksiyon, veri tabanına kayıt edildikten sonra Mikro programlarında yer alan view, rapor gibi bir çok alana carinin risk özet verileri eklenebilir.

CREATE FUNCTION dbo.fn_Zukod_Cari_Hesap_Risk_Ozet
(
 @firmano  integer = 0,
 @carikod nvarchar(25) = '',
 @odemeemridegerlemedok tinyint = 0,
 @sormerkkodu as nvarchar(25) = '',
 @teminattavadekontrol_fl bit = 0,
 @donusTipi TINYINT /*0 : Kalan Kredi, 1: Limit, 2: Risk*/
)
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
DECLARE @cirocekilkvade datetime = NULL,
  @cirosenetilkvade  datetime = NULL,
  @tarih datetime,
  @donusDegeri float

SET @tarih = dbo.fn_DatePart(GETDATE())

SET @cirocekilkvade = DATEADD(DAY,dbo.fn_GetByteParam(1060,200)*-1,@tarih)
SET @cirosenetilkvade = DATEADD(DAY,dbo.fn_GetByteParam(1059,200)*-1,@tarih)

SELECT @donusDegeri=SUM(CASE 
    WHEN @donusTipi=1 THEN [msg_S_1479\T] /* RİSK LİMİTİ */
    WHEN @donusTipi=2 THEN [msg_S_1475\T] /* RİSKİ */
    ELSE [msg_S_1479\T]-[msg_S_1475\T]
   END)
FROM dbo.fn_CariRiskFoyu(@firmano,@carikod,@cirocekilkvade,@cirosenetilkvade,@tarih,@odemeemridegerlemedok,@sormerkkodu,@teminattavadekontrol_fl)

RETURN ISNULL(@donusDegeri,0.0)
END

 

SELECT TOP 100 PERCENT
 cari_kod AS [msg_S_1032] /* CARI KODU */ ,
 cari_unvan1 AS [msg_S_1033] /* CARI ÜNVANI */ ,
 cari_unvan2 AS [msg_S_1034] /* CARI ÜNVANI 2 */ ,
 CariBaglantiIsim AS [msg_S_3171] /* BAĞLANTI TİPİ */ ,
 CariHareketIsim AS [msg_S_0888] /* HAREKET TİPİ */,
 dbo.fn_Zukod_Cari_Hesap_Risk_Ozet(0,cari_kod,0,N'',0,1) AS [RİSK LİMİTİ],
 dbo.fn_Zukod_Cari_Hesap_Risk_Ozet(0,cari_kod,0,N'',0,2) AS [RİSKİ],
 dbo.fn_Zukod_Cari_Hesap_Risk_Ozet(0,cari_kod,0,N'',0,0) AS [KALAN LİMİT]
FROM dbo.CARI_HESAPLAR WITH (NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Cari_Hesap_Baglanti_Tip_Isimleri ON CariBaglantiNo=cari_baglanti_tipi
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Cari_Hesap_Hareket_Tip_Isimleri ON CariHareketNo=cari_hareket_tipi
ORDER BY cari_kod

 

Share This