Mikro programlarında, irsaliye ve faturaların farklı döneme giriş yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için kullanılabilecek sorgu örneği.

SELECT TOP 100 PERCENT
  sth_evrakno_seri AS [EVRAK SERİ],
  sth_evrakno_sira AS [EVRAK SIRA],
  sth_cari_kodu AS [CARİ KODU], 
  dbo.fn_CarininIsminiBul(sth_cari_cinsi,sth_cari_kodu) AS [CARİ İSMİ],
  dbo.fn_StokHarEvrTip(sth_evraktip) AS [EVRAK TİPİ],
  dbo.fn_StokHarCins(sth_cins) AS [HAREKET CİNSİ],
  dbo.fn_StokHarTip(sth_tip) AS [TİPİ],
  sth_tarih AS [İRSALİYE TARİHİ], 
  cha_tarihi AS [FATURA TARİHİ],
  cha_evrakno_seri AS [FATURA SERİ NO],
  cha_evrakno_sira AS [FATURA SIRA NO],
  cha_lastup_date AS [FATURA SON GÜNCELLEME TARİHİ],
  dbo.fn_KullaniciUzunAdi(cha_lastup_user) AS [FATURAYI SON GÜNCELLEYEN]
FROM STOK_HAREKETLERI WITH (NOLOCK)
INNER JOIN CARI_HESAP_HAREKETLERI WITH (NOLOCK) ON (cha_Guid = sth_fat_uid)
WHERE NOT(YEAR(cha_tarihi)=YEAR(sth_tarih) AND MONTH(cha_tarihi)=MONTH(sth_tarih))

 

Share This